Оферта

Даний Договір є типовим.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги доступу до мережі Інтернет (далі – Договір)
Даний Договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі, що надалі іменується, як “Абонент”
укласти Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет. Публічний Договір опублікований на сайті klad.zp.ua.
Даний Договір укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом
акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має
юридичну силу і вступає в дію відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному
Сторонами.
1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ
1.1. «Абонент» – фізична особа – кінцевий користувач, що користується послугою Провайдера (постачальника електронних
комунікаційних послуг), (далі – «Провайдер») на умовах Договору, укладеного з постачальником електронних
комунікаційних послуг.
1.2. «Електронна комунікаційна мережа» (далі – «Мережа») – це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд,
призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання, обробки інформаційного сигналу, що
знаходиться у користуванні Провайдера.
1.3. «Провайдер (постачальник електронних комунікаційних послуг)» – суб’єкт господарювання, який фактично надає
електронні комунікаційні послуги на власних або орендованих мережах, та який має право на здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних (електронних
комунікаційних) мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;
1.4. «Інтернет» – глобальна електронна комунікаційна мережа, що призначена для передачі даних та складається з фізично
та логічно взаємоз’єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні
єдиного адресного простору та на використанні інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами.
1.5. «Абонентська лінія мережі» – абонентська лінія електронної комунікаційної мережі (далі – «абонентська лінія») –
складова частина електронної комунікаційної мережі, що з’єднує кінцеве (термінальне) обладнання з електронною
комунікаційною мережею Провайдера.
1.6. «Абонентська плата» – авансовий, фіксований платіж, який Провайдер встановлює для Абонента на постійній основі
за послуги доступу до мережі Інтернет, незалежно від факту отримання послуг.
1.7. «Засоби повідомлення Провайдера» – сайт klad.zp.ua, СМС-повідомлення на адреси електронної пошти або кінцеве
(термінальне) обладнання та інші засоби масової інформації.
1.8. «Пристрій Абонента» – комп’ютер, роутер чи інший пристрій, що належить (-ать) Абоненту, через який (-і)
забезпечується надання послуг.
1.9. «Акцепт умов Договору» – приєднання до Договору, шляхом здійснення Абонентом однієї з конклюдентних дій,
направлених на отримання послуг (невиключний перелік): оплата послуги, підключення Абонента до цифрової мережі
та ін. З моменту здійснення оплати послуги та/або підключення до електронної комунікаційної мережі, Абонент
автоматично та беззастережно приймає умови даного Договору. Датою укладення даного Договору є дата оплати
послуги, що була здійснена після публікації (оприлюднення) Договору.
1.10. «Послуга надання доступу до мережі інтернет» (далі – «Послуга») – електронна комунікаційна послуга, що забезпечує
доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з’єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від
технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що
використовується, спрямована на задоволення потреб Абонентів.
1.11. «Кінцевий користувач послуг» – користувач послуг, який не надає електронних комунікаційних послуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Провайдер, приймає на себе зобов’язання
надавати Абоненту послугу доступу до мережі Інтернет, а Абонент зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги
в терміни та в порядку, передбачені умовами даного Договору.
2.2. Провайдер на свій розсуд має право залучати третіх осіб для виконання зобов’язань за Договором і виконання окремих
видів робіт (надання окремих видів послуг).
2.3. Провайдер надає послуги за умови, що:
2.3.1. Адреса споживання послуги Абонентом знаходиться в межах покриття мережі Провайдера, яку він використовує
в своїй підприємницькій діяльності.
2.3.2. Абонент має справний комп’ютер та абонентське відгалуження, які здатні отримувати послуги (підключення
кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності не допускається).
2.3.3. Абонентом сплачено кошти за замовлені послуги Провайдера на умовах попередньої оплати, згідно чинного
Договору і тарифів.
2.4. Абонент є кінцевим користувачем послуги і не має права будь-яким чином передавати право користування послугою
третім особам та/або здійснювати інше комерційне використання отриманої послуги.
2.5. Провайдер забезпечує організацію підключення абонентського відгалуження до мережі.
3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Крім інших зобов’язань, передбачених Договором, Провайдер зобов’язується:
3.1.1. Забезпечувати належне та якісне надання оплачених Абонентом послуг, на умовах даного Договору. Сторони
Договору визначили та погодили, що мінімально допустимою швидкістю передавання та приймання даних при
наданні послуги доступу до мережі Інтернет є швидкість 10 Мбіт/сек.
Даний Договір є типовим. Публічний договір з реквізитами Провайдера, який надає відповідні послуги, зазначені у Договорі,
доступний до завантаження в особистому кабінеті Користувача, за посиланням: https://klad.zp.ua/
3.1.2. Призупинити надання послуг на певний строк або без визначення строку за письмовою заявою Абонента;
3.1.3. Провести перерахунок оплати, здійсненої Абонентом за надання послуги, у разі призупинення її надання за
письмовою заявою Абонента;
3.1.4. Надавати послуги 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
3.1.5. Розглядати скарги і заяви Абонента в терміни, передбачені законодавством, та інформувати його про результати
розгляду.
3.1.6. Надавати інформацію про тарифи на послуги, умови укладення Договору та інші нормативні документи, що
регламентують надання послуг Провайдером.
3.1.7. Проводити перерахунок плати за заявою Абонента, у разі ненадання послуги (не менше ніж 24 години поспіль),
не з вини Абонента, протягом контрольного терміну – 5 (п’яти) робочих днів з дня подання письмової заяви про
відсутність послуги, беручи до уваги день повідомлення, крім випадків передбачених цим Договором.
3.2. Крім інших зобов’язань, передбачених Договором, Абонент зобов’язується:
3.2.1. Своєчасно ознайомлюватися з інформацією, що публікується для Абонентів через засоби повідомлення
Провайдера.
3.2.2. Вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки
мережі, а в разі її пошкодження – провести ремонт за власний рахунок.
3.2.3. Повідомляти Провайдера про пошкодження мережі, про будь-які перебої в наданні послуг в письмовій,
електронній формі чи іншій формі, на свій розсуд.
3.2.4. Вчасно, шляхом внесення абонентської плати сплачувати за послуги, в порядку та на умовах визначених
Договором.
3.2.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого (термінального) обладнання та абонентських ліній
електронних комунікаційних мереж для надання електронних комунікаційних послуг третім особам.
3.2.6. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання електронної комунікаційної мережі,
що спричинило або може спричинити збитки чи інші загрози майновим інтересам Провайдера, інших кінцевих
користувачів, третіх осіб.
3.2.7. Надавати Провайдеру свої достовірні дані у системі обліку та виконувати умови цього Договору.
3.3. Крім інших прав, передбачених Договором та чинним законодавством України, Провайдер має право:
3.3.1. Змінити вартість, а також тарифи на послуги шляхом повідомлення про це через засоби повідомлення Провайдера
не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до таких змін.
3.3.2. Змінити порядок та умови надання послуг шляхом повідомлення про це через засоби повідомлення Провайдера
не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до таких змін та одночасно повідомити Абонента про можливість
розірвання Договору у разі незгоди його з майбутніми змінами.
3.3.3. Призупинити надання послуг при проведенні планових ремонтних чи інших запланованих робіт цифрової мережі
з повідомленням Абонентів про це через засоби повідомлення Провайдера.
3.3.4. Призупинити надання послуг або змінити порядок і умови їх надання без повідомлення Абонента у випадках
виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (аварійні ситуації та інші форс-мажорні обставини).
3.3.5. Припинити надання послуг з повідомленням Абонента в разі скасування реєстрації ФОП, виключення з реєстру
НКРЗІ, припинення прав користування мережею, в інших випадках, передбачених чинним законодавством та
договірними зобов’язаннями Провайдера перед своїми контрагентами.
3.3.6. Припинити доступ Абоненту до окремих веб-ресурсів у відповідності до рішення судових та інших законодавчо-
виконавчих органів України у відповідності до чинного законодавства.
3.4. Крім інших прав, передбачених Договором та чинним законодавством України, Абонент має право на:
3.4.1. Відновлення надання послуг, якщо вони були припинені, обмежені або припинені у відповідності до Договору, за
умови забезпечення Абонентом повторного підключення до мережі.
3.5. Абонент шляхом акцептування даного Договору надає згоду Провайдеру на використання у разі необхідності приміщень
загального користування (споруд, будівель, нежитлових приміщень), механічного, електричного та іншого обладнання
за межами або в межах місця надання послуг з метою забезпечення надання послуг Абоненту.
4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Вартість абонентської плати за надані Провайдером послуги визначається згідно тарифів, опублікованих на офіційному
сайті klad.zp.ua.
4.2. Абонент сплачує за послуги Провайдера шляхом внесення авансових платежів, передбачених п. 4.1. Договору, на
поточний рахунок Провайдера через банківські, фінансові та інші платіжні організації згідно чинного законодавства
України. Моментом оплати послуг є дата фактичного надходження коштів від Абонента на поточний рахунок
Провайдера. В момент оплати послуг кошти, що внесені Абонентом, підлягають автоматичному списанню. Сторони
погодили, що в момент списання коштів, абонент автоматично надає згоду на те що кошти вважаються використаними.
4.3. Якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати щомісячного тарифу за послуги, тобто сума на рахунку становить менше
встановленого розміру місячного тарифу, то автоматично здійснюється перехід на щоденний тариф. В подальшому
Послуга вважається проплаченою до 00:00 дня, до якого здійснена авансова оплата послуги.
4.4. Абонент зобов’язаний своєчасно сплачувати абонентську плату та самостійно контролювати та забезпечувати
позитивний баланс власного рахунку у будь-який момент дії даного Договору.
4.5. У разі виникнення заборгованості (від’ємного значення балансу рахунка) Провайдер припиняє надання послуг Абоненту.
5. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОВАЙДЕРА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
5.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов’язань за Договором у разі:
5.1.1. Ушкодження або знищення технічних засобів та/або програмного забезпечення та/або абонентської ділянки
цифрової мережі з вини Абонента, або третіх осіб, використання Абонентом передавальних (випромінюючих)
Даний Договір є типовим. Публічний договір з реквізитами Провайдера, який надає відповідні послуги, зазначені у Договорі,
доступний до завантаження в особистому кабінеті Користувача, за посиланням: https://klad.zp.ua/
пристроїв без згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку, невідповідності технічних
характеристик абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання вимогам Провайдера телекомунікацій, а
також у разі, якщо роботи з підключення абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання були виконані
Абонентом самостійно та у зв’язку з іншими обставинами, що не залежать від волі Провайдера, включаючи
нормативно-правові акти органів влади, що обмежують діяльність Провайдера, заворушення, епідемії, повені,
урагани, пожежі або інші стихійні лиха, відключення електрики тощо.
5.1.2. Своєчасного повідомлення Абонентів про заходи та / або обставин, що визначені п. 3.3.1. та 3.3.2. Договору.
5.1.3. У випадку аварійних ситуацій та/або виникнення інших обставин, що не залежать від Провайдера, у зв’язку з чим
обумовлена швидкість передавання та приймання даних при наданні послуги доступу до мережі Інтернет може
бути нижчою за 10 Мбіт/сек або дорівнювати 0 Мбіт/сек.
5.2. Провайдер не несе відповідальності:
5.2.1. За будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом
інформації й послуг через мережу Інтернет.
5.2.2. За збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента.
5.2.3. За збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою
послуги.
5.2.4. За прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості
використання послуги.
5.2.5. За якість послуги – у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного
забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;
5.2.6. За нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет, за режим роботи джерел
інформації.
5.2.7. За дії або бездіяльність третіх осіб, які не є контрагентами Провайдера.
5.2.8. За порушення Абонентом зобов’язань, передбачених Договором.
6. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
6.1. Договір є безстроковим, тобто укладений на невизначений термін і діє до його розірвання, згідно умов Договору
6.2. Зміни в цей Договір вносяться шляхом їх публічного оприлюднення через засоби повідомлення Провайдера згідно умов
Договору.
6.3. Провайдер має право вносити зміни до Договору, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом
повідомлення Абонента через засоби повідомлення, не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня вступу в силу таких
змін або припинення Договору. Подальше користування послугами Провайдера та оплата Абонентом абонентської плати
за послуги, після опублікування змін та доповнень до даного Договору, є фактичним підтвердженням та прийняттям
Абонентом внесених Провайдером змін та доповнень до Договору.
6.4. Провайдер має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку зокрема, у зв’язку з:
6.4.1. Порушенням Абонентом умов Договору чи норм чинного законодавства, яке спричинило обмеження в
користуванні Послугами для інших Абонентів.
6.4.2. Встановленням фактів псування Абонентом апаратних та/або програмних засобів цифрової мережі, та/або ділянок
цифрової мережі інших Абонентів;
6.5. Абонент має право розірвати Договір в односторонньому порядку, шляхом повідомлення про це Провайдера в
письмовому вигляді не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дня припинення дії Договору.
7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Абонент має право подавати до Провайдера звернення (пропозиції, заяви, скарги) з приводу надання послуг. Звернення
може бути подано в будь-якій формі, яка не суперечить діючому законодавству України.
7.2. Провайдер зобов’язаний розглянути звернення в терміни, передбачені чинним законодавством України та надати
Абоненту повідомлення про результати їх розгляду у тій формі, в якій звернення було подано Абонентом.
7.3. Спірні питання між Провайдером та Абонентом вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості їхнього
врегулювання – в судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Абонент, шляхом акцепту даного Договору надає згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних
даних відповідно до норм ЗУ «Про захист персональних даних».
8.2. Можлива недійсність будь-якого з положень цього Договору не впливає на дійсність всіх інших положень, а також
всього Договору.
8.3. У момент укладення цього Договору Сторони засвідчують що:
— кожна з них, при укладенні Договору розуміє значення своїх дій і може керувати ними;
— кожна з них розуміє природу цього Договору та свої права та обов’язки за ним;
— володіє мовою, на якій укладено цей Договір;
— укладення цього Договору відповідає волі кожної зі Сторін.
8.4. Провайдер зареєстрований в реєстрі операторів/провайдерів телекомунікацій НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації).
9. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Установа банку:
ПриватБанк

МФО банку:
305299

Отримувач платежу
НИКИФОРОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

IBAN:
UA723133990000026009030203860

Рахунок отримувача:
UA723133990000026009030203860

Валюта картки:
UAH

РНОКПП отримувача:
2893512149

Призначення платежу:
Поповнення рахунку НИКИФОРОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА